Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Medi Aceb S.L. –CIF: B07716046
Adreça postal: C/ Sant Josep, 9 baixos – C.P. 07730 Alaior-Menorca – Província: Illes Balears
Telèfon: 971371403
Correu electrònic: clinicasdoctorescaravaca@gmail.com
Delegat de protecció de dades: Infocitec, S.L.O.
Contacte DPD: delegadopd@stericycle.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten els pacients amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sanitaris sol·licitats i la gestió administrativa i de facturació derivada d’aquests.
Les imatges obtingudes amb les càmeres de videovigilància seran únicament destinades a la finalitat de seguretat i vigilància de les instal·lacions.

Per quant temps conservarem les seves dades?
La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, estableix l’obligació de conservació de les històries clíniques un mínim de 5 anys des de la data d’alta de l’últim procés assistencial. Aquesta norma haurà de complementar-se amb el que s’estableix per la normativa autonòmica que resulti aplicable. En cas d’existir normativa autonòmica que estableixi l’obligació de terminis superiors a 5 anys, es tindrà en compte aquest termini per a la conservació de les dades. Així mateix es conservessin durant el temps necessari parell poder fer front a possibles reclamacions per responsabilitat civil.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una obligació legal fonamentada en els termes i condicions que consten en la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; així com les normatives autonòmiques que puguin resultar aplicables.
L’oferta prospectiva o comercial de productes, serveis o descomptes està basada en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del servei prestat.
Així mateix les seves dades personals podran ser utilitzats per a: recordatoris de cites (telèfon/mail/sms/apps de missatgeria), enviament de felicitacions, publicació d’imatges en pàgina web, exposició d’imatges en congressos o cursos, exposició d’imatges en publicacions científiques i compartició d’imatges amb altres professionals com a cas d’estudi clínic, si prèviament ha prestat el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sanitari sol·licitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran a laboratoris de pròtesis per a la fabricació de productes sanitaris a mesura, a gestories que ens realitzen els tràmits fiscals, a empreses de manteniment informàtic, a professionals autònoms que treballen en les nostres instal·lacions a entitats asseguradores en cas de tenir concertades assegurances d’assistència mèdica amb la finalitat de facturar la despesa sanitària i a administracions públiques per a compliment d’obligacions legals.
MEDI ACEB S.L contracta amb Align Technology, Inc. la fabricació d’aparells d’ortodòncia invisibles per als seus pacients, implicant transferències internacionals de dades als EUA, basant-se en Normes Corporatives Vinculants, aprovades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i la informació de les quals està disponible en: http://investor.aligntech.com/documents.cfm

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
El pacient té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Els pacients tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

En determinades circumstàncies, els pacients podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem bloquejats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els pacients podran oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més dels drets anteriors, el pacient també tindrà el dret de portabilitat, el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. El pacient disposa de la informació necessària en www.agpd.es

Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail a clínicasdoctorescaravaca@gmail.com o per correu postal dirigint-se a Clinica Dental Nou, C/ Sant Josep, 9 baixos D, 07730 Alaior (Menorca) o Clínica Dental Terraplé, C/ Pg. Terraplé 30-32 , 08750 Molins de Rei (Barcelona).

logo BLAU_Mesa de trabajo 1

Clínica Dental Terraplé
(+34) 936 800 530

Clínica Dental Nou
(+34) 971 371 403

AVIS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES I PROTECCIÓ DE DADES