POLITICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades, així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Medi Aceb S.L. l’informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és el Medi Aceb S.L les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Que finalitat tractem les seves dades personals?

Medi Aceb S.L tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada d’aquests, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del Medi Aceb S.L quan l’usuari l’autoritzi, i per a valorar la candidatura de l’usuari en el cas que es recullin currículums a través de la web.

Durant quant temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per a complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per a fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació del Medi Aceb S.L. per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedits a tercers, tret que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el Medi Aceb S.L. està tractant dades personals que el concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservessin bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas el Medi Aceb S.L. deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Podrà exercitar materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se al Medi Aceb S.L., les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per a protegir les seves dades?

Medi Aceb S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

logo BLAU_Mesa de trabajo 1

Clínica Dental Terraplé
(+34) 936 800 530

Clínica Dental Nou
(+34) 971 371 403

AVIS LEGAL I POLÍTICA DE COOKIES I POLÍTICA DE PRIVACIDAD